top of page

Thessis / Tezler

Ph.D Thessis
 

The effects of colour and light used indoors of education buildings of universities on spatial perception and wayfinding

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010

 

ABSTRACT

This study focuses on the effects of colour and light on spatial perception and wayfinding in terms of indoor use of education buildings of universities. It seeks for a solution for buildings having complex plans and identical places by using colour, lighting level and light colour temperature variables. By using colour and light variables, it is aimed to have indoors having high spatial legibility and easily perceived spaces. For that aim, visual realism was provided and desktop virtual reality environment was created. The experiment was performed with 102 university students. The subjects? experience on environments designed by different colour and light variables and evaluation of these spaces using concepts not related with liking were asked to the students. As a result of the research, it has been found that attractiveness and memorability of warm colours with high light colour temperature are higher compare to other colours and light-colour temperatures. Besides, it is determined that by using cold colours and high light levels, people can be navigated in the indoor easily. It is observed that the places having low lighting level are not attracted in leading decisions and perceived negatively. Besides, it is determined that gender differences are not significant in terms of visual clarity and attractiveness as both of them evaluated the stimuli similarly.

 

Science Code : 711.3.023

Key Words : Educational building, wayfinding, color, light, spatial perception.

Number of Pages : 198

Advisor : Asisst. Prof. Dr. Kemal YILDIRIM

01

Doktora Tezi
 

Üniversite Eğitim Yapılarının İç Mekânlarında Kullanılan Renk Ve Işığın Mekânsal Algılama Ve Yön Bulmaya Etkileri

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010

 

ÖZET
Bu çalışma üniversite eğitim yapılarının iç mekânlarında kullanılan renk ve ışığın mekânsal algılama ve yön bulma üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Karmaşık planlı ve birbirini tekrar eden mekânlara sahip yapılarda yaşanan sorunların, mekân rengi, aydınlık düzeyi ve ışık renk sıcaklığı değişkenleri kullanılarak nasıl çözülebileceği araştırılmıştır. Renk ve ışık değişkenleri kullanılarak, mekânsal okunabilirliği yüksek, kullanıcılar tarafından rahat algılanabilen iç mekânların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla; belirlenen renk, ışık ve ışık renk sıcaklığı değişkenleri kullanılarak görsel gerçekçiliği sağlanmış, masaüstü sanal gerçeklik ortamı oluşturulmuştur. Deney 102 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deneklerin farklı renk ve ışık değişkenleri ile tasarlanmış mekânları deneyimlemeleri ve bu mekânları beğeniye bağlı olmayan kavramlarla değerlendirmeleri sağlanmıştır. Araştırma sonucunda; sıcak renklerin ve yüksek ışık renk sıcaklığının, dikkat çekicilik özelliğinin ve hatırlanabilirliğinin diğer renklere ve ışık renk sıcaklıklarına oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla beraber soğuk renkler ve yüksek aydınlık düzeyi kullanılarak insanların mekân içerisinde yönlendirilebileceği tespit edilmiştir. Düşük aydınlık düzeyiyle aydınlatılan mekânların yönelme kararlarında dikkate alınmadığı ve kullanıcılar tarafından olumsuz algılandığı görülmüştür. Ayrıca mekânların görsel netlik ve dikkat çekicilik gibi somut niteliklerinin değerlendirilmesinde cinsiyet farklılığının önemli olmadığı, her iki cinsiyetin de benzer değerlendirmeler yaptığı tespit edilmiştir.

 

Bilim Kodu : 711.3.023
Anahtar Kelimeler : Eğitim yapıları, yön bulma, renk, ışık, mekânsal algı
Sayfa Adedi : 198
Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Kemal YILDIRIM

02

Master Tessis
 

The effects of curved form in main living room of apartment housing on user satisfaction

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006

 

ABSTRACT

The objective of this study was to determine relative with the location ofcurvilinearity ways of use of curvilinear volumes in main living room ofapartment housing and the effects of this curvilinear volume on the perceptivequality of spaces. To this end, apartment housing with curvilinear volumes inthe Cukurambar and Cigdem district of Ankara that are believed to appeal toUpper Socio-Economic Status (SES) were included in the study. A detailedquestionnaire was administered to the users of these apartment houses in orderto determine ways of use of curvilinear volumes, the users? level of satisfactionand desire and the perceptive quality of spaces. According to the data obtained,it was found that in the interior spaces with curvilinear volumes, the location ofcurvilinearity affected the use of the space, its perceptive quality and usersatisfaction. It was observed that in cases where curvilinear formation occurredin the main corner of the main living room, the furniture could not bepositioned in accordance with the space and therefore some users either placedflowers-vases in the curvilinear volume or left it empty. If curvilinearity was inthe center of maing living room, then the settlement in the space was moreappropriate and attractive.

 

Science Code : 711.3.023

Key Words : Apartment housing, Living room, nterior design, Curved form

Number of Pages : 117

Advisor : Asisst. Prof. Dr. Kemal YILDIRIM

Yüksek Lisans Tezi
 

Farklı Geometrik Biçimlerdeki Blok-Konutların İç Mekân Düzenlemesinin Kullanıcı Memnuniyetine Etkileri

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006

 

ÖZET
Bu çalışmada, blok-konut salonlarında bulunan eğrisel çıkıntıların kullanım şekilleri ve bu mekânın algısal kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara’nın Çukurambar bölgesinde bulunan ve ÜSED’e hitap ettiği düşünülen eğrisel mekânlara sahip blok-konutlar araştırma kapsamına alınmıştır. Tespit edilen blok konutların kullanıcılarına; eğrisel hacimlerin kullanım şekilleri, kullanıcıların memnuniyet ve istek durumları ile mekânın algısal kalitesini tespit etmek için ayrıntılı bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre eğrisel hacimlere sahip iç mekânlarda, eğriselliğin konumunun; mekânın kullanımını, algısal kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini etkilediği tespit edilmiştir. Eğrisel biçimlenmenin salonun ana köşesinde olduğu durumlarda, mekâna uygun mobilya düzenlemesi yapılamadığı ve bu nedenle kullanıcıların eğrisel hacme çiçek-saksı koyarak ya da boş bırakarak değerlendirme yoluna gittiği görülmüştür. Eğriselliğin ortada olduğu durumlarda ise mekân yerleşiminin daha uygun ve çekici olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Bilim Kodu :711.3.023

Anahtar kelimeler :Apartman konut, Salon, ç mekân tasarımı, Eğrisel hacim

Sayfa Adedi :117

Tez Yöneticisi :Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIRIM

bottom of page